ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 


ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
ตั้งอยู่เลขที่ 20  ถนนราชดำเนิน 1 ซอย 25 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ 62000
โทรศัพท์  0-5571-2797   โทรสาร  0-5571-2797   
Website : http://www.chr.ac.th    e-mail  : chr2010@Chr.ac.th 
สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร    อำเภอเมืองกำแพงเพชร    จังหวัดกำแพงเพชร
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 7
 
 


ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

นางสาวสุชีลา   อภัยราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

 

ชื่อและที่ตั้ง

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
ตั้งอยู่เลขที่ 20 ถนนราชดำเนิน 1 ซอย 25  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร   รหัสไปรษณีย์ 62000 
โทรศัพท์  0-5571-2797    โทรสาร  0-5571-2797   มีพื้นที่  7 ไร่  97 ตารางวา 

 

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เดิมชื่อโรงเรียนเทศบาล 4 (อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจัดการศึกษาสำหรับเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
เป็นโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย  ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
ให้แต่ละเทศบาลได้ดำเนินจัดการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ,2554  และ 2555  ตามลำดับ  รวม 3 ปี  จะมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
(สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาได้โอนย้ายไปเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 และ โรงเรียนเทศบาล 2)

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)  (อินทร์-ชุ่ม   ดีสารอุปถัมภ์)
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2522  มีที่ดิน จำนวน 7 ไร่ 97ตารางวา
ในสมัย  นายดำรง วรรณรัตน์ ตำแหน่งนายเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร
ซึ่งได้รับบริจาคจากคุณตาทองอินทร์และคุณยายชุ่ม ดีสาร ทำการก่อสร้างโดยเงินการอุดหนุนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  เป็นจำนวนเงิน  1,500,000  บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2523  และในปี  2525  ได้ขยายเปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เป็นต้นมา

ปี  2548  คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในสมัย นายเกียรติชัย  ติรณศักดิ์สกุล ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้อนุมัติงบประมาณ  5,894,000  บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ปรับปรุงอาคารสถานที่  ประกอบด้วย

ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาและทาสีอาคารเรียน
 
15  ห้องเรียนใหม่
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
 
จำนวน   1  ห้อง
ก่อสร้างอาคารสุขา 
 
จำนวน   2  หลัง
ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนใหม่
 
จำนวน   1  แห่ง
ปูตัวหนอนรอบๆ อาคารเรียน  คสล. 2 ชั้น
 
ปรับปรุง ถมดินสนามฟุตบอล
 
จำนวน   1  แห่ง
     
ก่อสร้างรั้วโรงเรียนรอบพื้นที่โรงเรียนชากังราววิทยาทั้งหมด ปี  2553  คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  นำโดย นายชัยวัฒน์  ศุภอรรถพานิช   ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร กำหนดวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเป็นสำคัญ มีนโยบายเปลี่ยนแปลง   การจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จากระดับอนุบาลและประถมศึกษาเป็นระดับมัธยมศึกษา  (โดยจัดการศึกษาเฉพาะระดับมัธยมศึกษา) ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1/2553 เป็นต้นไป และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเทศบาล 4 (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เป็น โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
ตามประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ลงวันที่  12  พฤษภาคม  2553 
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  โดย  นายชัยวัฒน์   ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร  ได้สนับสนุนจัดสรรงบประมาณ  เป็นจำนวนเงิน  17,247,000  บาท  (สิบเจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อรองรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ดังนี้

อาคารเรียนขนาด  4  ชั้นล่างโล่ง  12  ห้องเรียน
 
จำนวน  1  อาคาร
อาคารอเนกประสงค์ 
 
จำนวน  1  อาคาร
อาคารสุขา 
 
จำนวน  1  อาคาร
     
โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) ได้ดำเนินการสมัครเปิดรับนักเรียนระหว่างวันที่1-8 กุมภาพันธ์ 2553 และทำการสอบ
คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 200 คน จัดห้องเรียนเป็น  6 ห้อง
ห้องละ  30-35 คน  โดยจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 

โครงการความเป็นเลิศด้าน วิทย์-คณิต 
 
จำนวน   1  ห้อง
โครงการ  Mini  English  Program  
 
จำนวน   1  ห้อง
ห้องความรู้ความสามารถทั่วไป 
 
จำนวน  4  ห้อง 
โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่  1/2553  ใน วัน จันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม  2553

 

ปรัชญาของโรงเรียน

ประพฤติดี  มีคุณธรรม  นำประชาธิปไตย  ใฝ่ศึกษา  พัฒนาตน

 

สีประจำโรงเรียน

สีชมพู   หมายถึง  ความสดใส  ร่าเริง  การมองโลกในแง่ดี
สีเทา       หมายถึง  สติปัญญา  ความรู้


สัญลักษณ์


ช้างใช้งวงชูเพชรที่ส่องประกายอันเจิดจรัสไว้เหนือกำแพงเมืองเปรียบเสมือนผู้มีปัญญาเก่งกล้า

ความหมายสัญลักษณ์โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
ช้าง  2  เชือก ชูเพชรยืนอยู่บนแท่น  2010 
ช้าง 2 เชือก ชูเพชร  หมายถึง  ดุจปัญญาอันชาญฉลาด มองโลกในแง่ดี เลข 2010  หมายถึง  ปีที่ก่อตั้งโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)ล้อมด้วยชื่อโรงเรียนและชื่อเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

 

สภาพชุมชน

สีชมพู   หมายถึง  ความสดใส  ร่าเริง  การมองโลกในแง่ดี
สีเทา       หมายถึง  สติปัญญา  ความรู้

 

ทิศทางของโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ได้นำผลมาวิเคราะห์และสรุปโดยระดมสมองจาก
พนักงานครู และคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชากังราววิทยา กำหนดเป็นวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ โรงเรียนชากังราววิทยา   (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797