อาคารสถานที่

  
อาคารสถานที่โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ประกอบด้วย 3 อาคารดังนี้
                                                                                                         
อาคารเรียน 1 และ อาคารเรียน 2
หอประชุม