ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

English Camp

นางสาวสุชีลา อภัยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
ได้เปิดโครงการ English Camp ประจำปีการศึกษา 2561
โดยกลุ่มสาระต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
และสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
รวมถึงสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน
ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797