ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

นายศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม
นางอังคณา พึ่งพัก
นายสุทธิ มีขันหมาก
นางนาตยา ฤทธิธรรม
นางกรวิพา สำโรง
นายบวงสวง น้อมเศียร
นายแดนชัย วงค์เวียน
นายประชาเล็ต เฉยเทิบ
นายฉัตรชัย ทองจรัส
นางสาวจำเนียร ชูช่วย
นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว
นายรณชัย บุญประจวบ
นางทัตฌา ไชยศรีษะ
นางณัฐณิชา กล้าหาญ
นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง
นางสาวละเอียด บดีรัฐ
นายอภิวัฒน์ คำต๊ะ
นางสาวอรนุช เพียลาด
นายคณวรา สิละบุตร
นายวัชโรทร ทิมแหง
นางเพชรดา แนบเนียน
นางสาวกรรณิกา ทองอาจ
นางสาวสมจิตร นามกระโทก
นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร์
นางสาวอภิญญา กลางหล้า
นายอรรณพ บ่อน้อย
นายเอนก นันทรากร
นางสาวประสงค์ คู่ควร
นายณรงค์พล เสือน้อย
นางสาวอภิชญาวีร์ จันทรเขตต์
นางจุฑารัตน์ ศรีคำ
ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว
นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ
นางสาววรินทร์ น้อยแสง
นางสาวฏิชิรา แจ่มหม้อ
นางสาวพิมลมาศ มงคลการ
   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797