ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 วิสัยทัศน์โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
"ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรู้ความสามารถตามอัจฉริยภาพ
ด้วยการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน "

พันธกิจ

1.
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2.
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามอัจฉริยภาพ สู่ประชาคมอาเซียน
3.
พัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
4.
ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ
5.
ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2.
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามอัจฉริยภาพ
3.
ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ
4.
สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
5.
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ
6.
สถานศึกษาบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น


ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1
การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1
การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2
การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามอัจฉริยภาพ สู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1
การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามอัจฉริยภาพ
สู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 
การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3
การส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1
การส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4
การพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1
การจัดหาและปรับปรุงสื่อวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
แนวทางการพัฒนาที่4.2
การปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรียนสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5
การส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1
การส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6
การส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1
การส่งเสริมการบริหารและจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แนวทางการพัฒนาที่ 6.2
การส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 6.3
การส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797