ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2556

   
  นายเสกสรรค์ สุวรรณวัฒนา
ประธานกรรมการสถานศึกษา
 
       
   
  นายเสริมศักดิ์ อยู่สุขเจริญ
รองประธานกรรมการสถานศึกษา
 
       
นายจรรยา บุญเกิด
กรรมการ
นางสุวิมล กาญจนะโกมล
กรรมการ
นายทองสุข คงหอม
กรรมการ
นายเฉลิมพล เพชรเฉิดฉิน
กรรมการ
       
นางจำเรียง เกตุทองพัฒน์
กรรมการ
นายเชิญ นรกิจ
กรรมการ
พระครูสมุห์สาคร ฉายา อารยธมุโม
กรรมการ
นายสมพงษ์ ปรางค์ทอง
กรรมการ
       
นายสุชาติ ศรชัย
กรรมการ
นายชินพันธุ์ รุ่งทวีนันทพงศ์
กรรมการ
นายแดนชัย วงค์เวียน
กรรมการ
นางสาวสุชีลา อภัยราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
       
       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797