ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

     
   
  นายศิธาชัย ศรีอุดม
ประธานกรรมการสถานศึกษา
  นายจรรยา บุญเกิด
รองประธานกรรมการ
       
  3. นางจำเรียง เกตุทองพัฒน์ กรรมการ
4. นายเสริมศักดิ์ อยู่สุขเจริญ กรรมการ
5. นายสมพงษ์ ปรางค์ทอง กรรมการ
6. นายเฉลิม ทองจอน กรรมการ
7. นายแดนชัย วงค์เวียน กรรมการ
8. นายทศพร อนุรักษ์ กรรมการ
9. นางสาวสุชีลา อภัยราช กรรมการ
10. พระครูสุธรรมวชิรสาทร กรรมการ
11. พระปลัดชลภัทร ขน.ติโก กรรมการ
12. นายเชิญ นรกิจ กรรมการ
13. นายมานิตย์ ไก่แก้ว กรรมการ
14. นายสุชาติ ศรชัย กรรมการ
15. นายขวัญชัย จันเพชร กรรมการและเลขานุการ
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797