ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 
จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนตามทะเบียน
ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 15 26 41
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 21 17 38
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 18 26 44
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 38 0 38
รวม 92 69 161
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 7 24 31
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 16 15 31
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 14 19 33
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 30 2 32
รวม 67 60 127
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 7 24 31
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 17 9 26
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 9 22 31
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 22 8 30
รวม 55 63 118
รวม ม.ต้น ทั้งหมด 214 192 406
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 8 17 25
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 11 19 30
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 1 11
รวม 29 37 66
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 5 19 24
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 15 17 32
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 7 5 12
รวม 27 41 68
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 12 24 36
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 19 14 33
รวม 31 38 69
รวม ม.ปลาย ทั้งหมด 87 116 203
รวมทั้งหมด 301 308 609

 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

 
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ครูที่ปรึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 8 27 35 นางนาตยา ฤทธิธรรม ,นายประชาเล็ต เฉยเทิบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 22 7 29 นายวัชโรทร ทิมแหง, นางสาวละเอียด บดีรัฐ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 11 21 32 นายสุทธิ มีขันหมาก, นายปฏิพล เทพยุหะ, นางสาวฏิชิรา แจ่มหม้อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 19 11 30 นายฉัตรชัย ทองจรัส, นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ
รวม
60 66 126  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 17 16 33 นายศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม, นางจุฑารัตน์ ศรีคำ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 19 16 35 นางทัตฌา ไชยศรีษะ, นายณรงค์พล เสือน้อย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 17 15 32 นายอภิวัฒน์ คำต๊ะ, นางสาววรินทร์ น้อยแสง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 23 13 36 นายแดนชัย วงค์เวียน, นางเพชรดา แนบเนียน
รวม
76 60 136  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 14 23 37 นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร์ , นางสาวกรรณิกา ทองอาจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 16 18 34 นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว, นางสาวประสงค์ คู่ควร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 13 24 37 นางสาวอภิญญา กลางหล้า, นายเอนก ศรีสวัสดิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 37 0 37 นายอรรณพ บ่อน้อย, นางสาวอภิชญาวีร์ จันทรเขตต์
รวม
80 65 145  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 13 24 37 นางสาวธัณยปัถย์ มาลาธเนศวร์ ,ว่าที่ ร.ต.กฤตกร ยาแก้ว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 24 16 40 นายบวงสวง น้อมเศียร, นางสาวปณัฏฐา พึ่งพัก
รวม
37 40 77  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 5 13 18 นางสาวอรนุช เพียลาด, นางสมจิตร นามกระโทก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 4 11 15 นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง, นายรณชัย บุญประจวบ
รวม
9 24 33  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 4 13 17 ,นางอังคณา พึ่งพัก, นางสาวจำเนียร ชูช่วย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 13 16 29 นางกรวิพา สำโรง, นายคณวรา สิละบุตร, นางสาวพิมลมาศ มงคลการ
รวม
17 29 46  
รวมทั้งหมด
279 284 563  

 

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

 
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ครูที่ปรึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 18 17 35 นางสาววรินทร์ น้อยแสง นางสาวฏิชิรา แจ่มหม้อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 19 15 34 นางสาวปณัฏฐา พึ่งพัก, นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 17 17 34 นายสุทธิ มีขันหมาก, นางนาตยา ฤทธิธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 21 12 33 นายวัชโรทร ทิมแหง, นางสาวละเอียด บดีรัฐ
รวม
75 61 136  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 13 22 35 นายศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม, นางจุฑารัตน์ ศรีคำ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 17 19 36 นางกรวิพา สำโรง, นางทัตฌา ไชยศรีษะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 15 23 38 นายแดนชัย วงค์เวียน, นางเพชรดา แนบเนียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 36 0 36 นายอภิวัฒน์ คำต๊ะ, นายณรงค์พล เสือน้อย
รวม
81 64 145  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 14 26 40 นางณัฐณิชา กล้าหาญ, ว่าที่ ร.ต.กฤตกร ยาแก้ว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 33 8 41 นางสาวอภิญญา กลางหล้า, นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 11 29 40 นายเอนก นันทรากร, นางสาวกรรณิกา ทองอาจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 30 11 41 นายอรรณพ บ่อน้อย,นางสาวอภิชญาวีร์ จันทรเขตต์
รวม
88 74 162  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 5 14 19 นางอังคณา พึ่งพัก, นางสมจิตร นามกระโทก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 6 16 22 นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง, นายรณชัย บุญประจวบ
รวม
11 30 41  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 5 12 17 นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว, นางสาวประสงค์ คู่ควร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 14 16 30 นายบวงสวง น้อมเศียร, นายฉัตรชัย ทองจรัส
รวม
19 28 47  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 12 16 28 นายประชาเล็ต เฉยเทิบ, นางสาวจำเนียร ชูช่วย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 8 11 19 นายคณวรา สิละบุตร, นางสาวอรนุช เพียลาด
รวม
50 85 135  
รวมทั้งหมด
294 284 578  

 

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ครูที่ปรึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
14
22
36
นางจุฑารัตน์ ศรีคำ, นางสาวพิมลมาศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
18
18
36
นนางนาตยา ฤทธิธรรม, นายสุทธิ มีขันหมาก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
13
24
37
นางทัตฌา ไชยศรีษะ, ว่าที่ ร.ต.กฤตกร ยาแก้ว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
0
35
35
นายวัชโรทร ทิมแหง, นางสาววรินทร์ น้อยแสง
รวม
80
34
144
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
12
27
39
นางณัฐณิชา กล้าหาญ, นายศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
35
4
44
นางสาวละเอียด บดีรัฐ, นางสาวประสงค์ คู่ควร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
11
31
42
นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร์ นายณรงค์พล เสือน้อย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
31
10
41
นายแดนชัย วงค์เวียน, นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ
รวม
89
77
166
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
11
22
33
นางสาวกรรณิกา ทองอาจ นางสาวอภิญญาวีร์ จันทร์เขตต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
17
14
31
นายเอนก นันทรากร, Mr.Edugu Julius Edugu
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
20
16
36
นายอรรณพ บ่อน้อย, นายฉัตรชัย ทองจรัส
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
27
7
34
นายอภิวัฒน์ คำต๊ะ, นางสาวอภิญญา กลางหล้า
รวม
75
59
134
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
5
12
17
นางอังคณา พึ่งพัก, นางเพชรดา แนบเนียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
14
17
31
นายบวงสวง น้อมเศียร, นางสมจิตร นามกระโทก
รวม
19
29
48
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
12
17
29
นายประชาเล็ต เฉยเทิบ, นางสาวอรนุช เพียลาด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
8
12
20
นางกรวิพา สำโรง, นายคณวรา สิละบุตร
รวม
20
29
49
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
8
15
23
นางสาวจำเนียร ชูช่วย, นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
5
13
18
นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง, นายรณชัย บุญประจวบ
รวม
13
28
41
 
รวมทั้งหมด
296
286
582
 

 

************************************

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

 

 
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ครูที่ปรึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
13
27
40
นางณัฐณิชา กล้าหาญ
นางสาววรินทร์ น้อยแสง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
34
9
43
นางสาวประสงค์ คู่ควร
นายเอนก นันทรากร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
10
32
42
นายสุทธิ มีขันหมาก
นางจุฑารัตน์ ศรีคำ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
31
12
43
นางสาวละเอียด บดีรัฐ
นายวัชโรทร ทิมแหง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
11
24
35
นายฉัตรชัย ทองจรัส
นางทัตฌา ไชยศรีษะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
19
17
36
นายบวงสวง น้อมเศียร
นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
21
17
38
นายแดนชัย วงค์เวียน
นางเพชรดา แนบเนียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
28
8
36
นายอภิวัฒน์ คำต๊ะ
นางสาวมณฑา แก้วทอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
10
26
36
นางสาวกรรณิกา ทองอาจ
ว่าที่ ร.ต.กฤตกร ยาแก้ว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
26
13
39
นายคณวรา สิละบุตร
Mr.Edugu Julius Edugu
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
16
25
41
นายศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม
นางนาตยา ฤทธิธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
34
9
43
นายอรรณพ บ่อน้อย
นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
11
18
29
นายประชาเล็ต เฉยเทิบ
นางสาวอรนุช เพียลาด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
8
15
23
นางกรวิพา สำโรง
Mr.Ian Nathan Rogan
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
8
19
27
นางสมจิตร นามกระโทก
นางสาวจำเนียร ชูช่วย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
5
14
19
นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง
นายรณชัย บุญประจวบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
7
11
18
นางอังคณา พึ่งพัก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
5
9
14
นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร์
รวมทั้งหมด
297
305
602
 


ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561