ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

คำสั่งประจำปีการศึกษา 2564

38-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Download
39-แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Download
40-คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน-ภาคเรียนที่1/2564 Download
42-มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมอบรม Download
43-เรื่อง-แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ Download
46-คำสั่งแต่งตั้งครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Download
47-แต่งตั้งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูเวรประจำวัน Download
48-แต่งตั้งเวรยามกลางวัน-เดือนมิถุนายน-2564 Download
49-แต่งตั้งเวรยามกลางคืน-เดือนมิถุนายน-2564 Download
52-แต่งตั้งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาครูเวรประจำวัน เดือนกรกฎาคม 2564 Download
53-แต่งตั้งเวรยามกลางวัน-เดือนกรกฎาคม-2564 Download
54-แต่งตั้งเวรยามกลางคืน-เดือนกรกฎาคม-2564 Download
56-คำสั่งเวรกลางวัน-เดือนสิงหาคม-2564 Download
57-คำสั่งครูเวรประจำวัน-เดือนสิงหาคม-2564 Download
62-ให้พนักงานครู-ผู้ช่วยครู-เข้าร่วมโครงการ Download
65 คำสั่ง-แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ2564 Download
66-แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร-ภาคเรียนที่ 1/2564 Download
74 แต่งตั้งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา Download
75 แต่งตั้งเวรยามกลางคืน เดือนมกราคม 2564 Download
   

 

 

คำสั่งประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่_9_แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1/2563 Download
คำสั่งที่_10_แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา2563 Download
คำสั่งที่_19_ แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน 1/2563 Download
คำสั่งที่_20_แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 Download
คำสั่งที่_22_แต่งตั้งพนักงานครูปฏิบัติการสอนในรายวิชา 1/2563 Download
คำสั่งที่_23_แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม smart trainer กิจกรรมการเรียนรู้2563 Download
คำสั่งที่_25_แต่งตั้งครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนา(ลูกเสือ-เนตรนารี) Download
คำสั่งที่_26_แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Download
คำสั่งที่_27_มอบหมายอบรมนักเรียนวันศุกร์ 1_2563 Download
คำสั่งที่_28_แต่งตั้งผู้รับผิดชอบมาตรฐานสถานศึกษา 2563 Download
คำสั่งที่_29_นิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 Download
คำสั่งที่_32_แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 2562 Download
   
   

คำสั่งประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งที่ 19/2562 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามกลางวันเดือนพฤษภาคม 2562
Download
คำสั่งที่ 20/2562 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามกลางคืนเดือนพฤษภาคม 2562 Download
คำสั่งที่ 21/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศ 2562 Download
คำสั่งที่ 38/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน เทอม 1 2562 Download
คำสั่งที่ 67/2562 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Download
คำสั่งที่ 68/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Download
คำสั่งที่ 69/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Download
คำสั่งที่ 70/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการเรียนการสอน Download
คำสั่งที่ 71/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Download
คำสั่งที่ 72/2562 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนวันศุกร์ Download

 

คำสั่งประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 2 แต่งตั้งเวรยามกลางคืนเดือนมกราคม
Download
คำสั่งที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ
Download
คำสั่งที่ 5 แต่งตั้งเวรยามกลางคืนเดือนกุมภาพันธ์
Download
คำสั่งที่ 6 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
Download
คำสั่งท 7 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ Post O-NET
Download
คำสั่งที่ 12 แต่งตั้งเวรยามกลางวันเดือนมีนาคม
Download
คำสั่งที่ 13 แต่งตั้งเวรยามกลางวันและกลางคืน
Download
คำสั่งที่ 16 แต่งตั้งเวรยามกลางวันเดือนเมษายน
Download
คำสั่งที่ 17 แต่งตั้งเวรยามกลางคืนเดือนเมษายน
Download
คำสั่งที่ 19 แต่งตั้งเวรยามกลางวันเดือนพฤษภาคม
Download
คำสั่งที่ 20 แต่งตั้งเวรยามกลางคืนเดือนพฤษภาคม
Download
คำสั่งที่ 21 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2560
Download
คำสั่งที่ 22 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Download
คำสั่งที่ 23 แต่งตั้ง Smart trainer โรงเรียน
Download
คำสั่งที่ 24 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2561
Download
คำสั่งที่ 25 แต่งตั้งพนักงานครูปฏิบัติการสอน1 ปีการศึกษา2561
Download
คำสั่งที่ 26 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Download
คำสั่งที่ 27 แต่งตั้งครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ ปีการศึกษา 2561
Download
คำสั่งที่ 28 นิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา-2561
Download
คำสั่งที่ 29 แต่งตั้งครุที่ปรึกษานักเรียน 1 ปีการศึกษา 2561
Download
คำสั่งที่ 30 แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระปีการศึกษา 2561
Download
คำสั่งที่ 31 มอบหมายอบรมนักเรียนวันศุกร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Download
คำสั่งที่ 32 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน ตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2561
Download
คำสั่งที่ 33 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานของสถานศึกษา
Download
คำสั่งที่ 35 แต่งตั้งเวรยามกลางวันเดือนมิถุนายน
Download
คำสั่งที่ 39 แต่งตั้งเวรยามกลางวันเดือนกรกฎาคม
Download
คำสั่งที่ 40 แต่งตั้งเวรยามกลางคืนเดือนกรกฎาคม
Download
คำสั่งที่ 44 แต่งตั้งเวรยามกลางวันเดือนสิงหาคม
Download
คำสั่งที่ 45 แต่งตั้งเวรยามกลางคืนเดือนสิงหาคม
Download
คำสั่งที่ 50 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
Download
คำสั่งที่ 51 แต่งตั้งเวรยามกลางวันเดือนกันยายน
Download
คำสั่งที่ 52 แต่งตั้งเวรยามกลางคืนเดือนกันยายน
Download
คำสั่งที่ 53 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2561
Download
คำสั่งที่ 62 แต่งตั้งพนักงานครูปฏิบัติการสอน 2 ปีการศึกษา 2561
Download
คำสั่งที่ 63 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษา2 ปีการศึกษา 2561
Download
คำสั่งที่ 64 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Download
คำสั่งที่ 65 นิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Download
คำสั่งที่ 66 แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Download
คำสั่งที่ 68 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน ตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2561ปรับปรุง
Download
คำสั่งที่ 71 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Download
คำสั่งที่ 74 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561
Download
คำสั่งเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรม ระดับภาคเหนือ
Download
   

คำสั่งประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 1 : เวรยามเดือนมกราคม - มีนาคม 2560
Download
คำสั่งที่ 2 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียภาพ
Download
คำสั่งที่ 3 : เวรยามวันศุกร์เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2560
Download
คำสั่งที่ 4 : กิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2560
Download
คำสั่งที่ 5 :
 
คำสั่งที่ 6 : แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา2560
Download
คำสั่งที่ 7 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาค 2
Download
คำสั่งที่ 9 : แต่งตั้งคณะกรรมการคุมการทดสอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
Download
คำสั่งที่ 10 :
 
คำสั่งที่ 11 : แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
Download
คำสั่งที่ 12 :แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีวันรับใบประกาศนียบัตร ประจาปีการศึกษา 2559
Download
คำสั่งที่ 13 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการวันท้องถิ่นไทย
Download
คำสั่งที่ 14 : แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานประเพณีวันสงกรานต์ ประจาปี 2560
Download
คำสั่งที่ 15 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการวันเทศบาล ประจาปี 2560
Download
คำสั่งที่ 16 : แต่งตั้งเวรยาม เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2560
Download
คำสั่งที่ 17 :
 
คำสั่งที่ 18 : แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
Download
คำสั่งที่ 19 : แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานตัวปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
Download
คำสั่งที่ 20 :
 
คำสั่งที่ 21 : แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2560
Download
คำสั่งที่ 22 : แต่งตั้งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจาวัน
Download
คำสั่งที่ 23 :
 
คำสั่งที่ 24 :
 
คำสั่งที่ 25 : แต่งตั้งปรับปรุงหลักสูตร
Download
คำสั่งที่ 26 : แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติการสอน 1 2560
Download
คำสั่งที่ 27 : แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชุมนุม
Download
คำสั่งที่ 28 : แต่งตั้งครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ
Download
คำสั่งที่ 30 : มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนวันศุกร์
Download
คำสั่งที่ 32 : แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจาปี2460
Download
คำสั่งที่ 33 : แต่งตั้งคณะกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจาปี2560
Download
คำสั่งที่ 35 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2560
Download
คำสั่งที่ 38 : แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน
Download
คำสั่งที่ 40 : แต่งตั้งเวรยามเดือนสิงหาคม-2560
Download
คำสั่งที่ 41 : คำสั่งคุมสอบปลายภาค 1-60
Download
คำสั่งที่ 42 : ทบทวนความรู้สู่รั้วมหาลัย
Download
คำสั่งที่ 54 : แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติการสอน
Download
คำสั่งที่ 55 : แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชุมนุม-๒_๒๕๖๐
Download
คำสั่งที่ 56 : แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2560
Download
คำสั่งที่ 57 : นิเทศการเรียนการสอน 2 2560
Download
คำสั่งที่ 58 : แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียน 2_2560
Download
คำสั่งที่ 59 : แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษา 2_2560
Download
คำสั่งที่ 63 : มอบหมายอบรมนักเรียนวันศุกร์ 2_2560
Download
คำสั่งที่ 69 : คำสั่งคุมสอบ กลางภาค 2-60
Download
   

คำสั่งประจำปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2559
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 3 เวรยามเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2559
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 4 แต่งตั้งพนักงานครูให้รักษาราชการแทน
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 6 กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2558
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 7 แต่งตั้งคณะกรรมการวันตรุษจีน
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 8 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 9 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ โอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 10แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแสดงนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์และ
ผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 11 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอำลาสถาบันและพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 13 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจการจัดการศึกษาโดยเน้นโรงเรียนเป็นฐาน
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 14 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 15 มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยาม
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 16 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 17 แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 18 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รอบสอง
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 19 แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 20 แต่งตั้งเวรยาม เดือน พฤษภาคม 2559
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 21 แต่งตั้งคณะกรรมการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 22 มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียน
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 23 แต่งตั้งครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ประจำปีการศึกษา 2559
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 24 แต่งตั้งเวรยาม เดือน มิถุนายน 2559
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 25 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 26 แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานนักเรียน
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 27 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2559
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 28 มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนวันศุกร์ (ประจำเดือนกันยายน)
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 29 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ประจำปี 2559
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 30 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ ผู้ประสานงาน ครูนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 31 มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนวันศุกร์
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 32 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษา
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 33 แต่งตั้งเวรยาม เดือน กรกฎาคม 2559
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 34 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 35 กีฬากลุ่มเทศบาล 2559
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 36 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 37 แต่งตั้งเวรยาม เดือน สิงหาคม 2559
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 38 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนศักยภาพ
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 39 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 40 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 41 แต่งตั้งผู้ตรวจเวรยามกลางวัน
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 42 แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปี2559
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 43 แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการและจัดนิทรรศการ ปี 2559
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 44 แต่งตั้งเวรยาม เดือน กันยายน 2559
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 45 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 46 แต่งตั้งเวรยาม เดือน ตุลาคม 2559
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 46 แต่งตั้งเวรยาม เดือน ตุลาคม 2559
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 49 แต่งตั้งมอบหมายงานในหน้าที่พนักงานครูงานสายปฏิบัติการสอน
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 50 แต่งตั้งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 51 แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนวันศุกร์
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 52 แต่งตั้งเวรยาม เดือน พฤศจิกายน 2559
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 53 แต่งตั้ง smart trainer
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 54 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 55 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 56 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการเรียนการสอน
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 57 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบชุมนุม
ดาวโหลด
คำสั่งที่ 58 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
ดาวโหลด
   
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797