ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.ทะเบียนการประกวดการแข่งขันทางวิชาการ Download
2.ทะเบียนการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ Download
3.ทะเบียนเกียรติบัตร Download
4.ทะเบียนการอบรมนักเรียน Download
5.ทะเบียนนักเรียนดีเด่น Download
6.ทะเบียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-ภาคเรียนที่-1 Download
7.ทะเบียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-ภาคเรียนที่-2 Download
8.ทะเบียนพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล Download
9.ทะเบียนสื่อ-อุปกรณ์ Download
10.บันทึกการร่วมงานกับชุมชน Download
11.บันทึกการนิเทศภายในโรงเรียน Download
12.บันทึกการแนะแนวนักเรียน-การศึกษารายกรณี Download
13.บันทึกการบริจาคเงินเพื่อส่วนรวม Download
14.สมุดบันทึกความดี Download
15.บันทึกการช่วยเหลือนักเรียน-ในโอกาสต่างๆ Download
16.บันทึกการสอนซ่อมเสริม Download
17.บันทึกเวรประจำวันของนักเรียน Download
18.บันทึกงานที่สำเร็จ Download
19.บันทึกการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงาน Download
20.บันทึกการเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ Download
21.รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ Download
22.ประวัติส่วนตัวของนักเรียน Download
23.แบบสำรวจปัญหาการเรียน Download
24.แบบสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่เกี่ยวกับครู Download
25.หลักฐานการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน Download
26.บันทึกการทำความดี Download
   

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797