ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

สอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2565

วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนชากังราววิทยา ( อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์ ) ภายใต้การบริหารงานของนายขวัญชัย จันเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายฉัตรชัย ทองจรัส รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นักเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ได้เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ ในการสอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2565 ร่วมกับสำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกและพัฒนาแนวความคิดให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบ โดยอาศัยหลักพุทธธรรมเป็นหลักคิด และส่งเสริมความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ณ สนามสอบ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร อุปถัมภ์)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797