ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

 

คำสั่งเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

1. คำสั่งที่ 263/2560 ให้พนักงานครูเทศบาลเดินทางไปราชการ (หนึ่งฤทัย จำเนียร)
Download
2. คำสั่งที่ 270/2560 ให้พนักงานครูเทศบาลเดินทางไปราชการ (สุชีลา แดนชัย)
Download
3. คำสั่งที่ 266/2560 ให้พนักงานครูเทศบาลอบรมลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง
Download
4. คำสั่งที่ 296/2560 ให้พนักงานครูเทศบาลเดินทางไปราชการ (ประชาเล็ต)
Download
5. คำสั่งที่ 414/2560 ให้พนักงานครูเทศบาลเดินทางไปราชการ (ณัฐณิชา)
Download
6. คำสั่งที่ 418/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
Download
7. คำสั่งที่ 419/2560 ให้พนักงานครูเทศบาลเดินทางไปราชการ (รณชัย วัชโรทร)
Download
8. คำสั่งที่ 447/2560 ให้พนักงานครูเทศบาลเดินทางไปราชการ อบจ.พิษณุโลก
Download
9. คำสั่งที่ 0908/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการครู อบจ.(ฉัตรชัย)
Download
10. คำสั่งที่ 455/2560 ให้พนักงานครูเทศบาลเดินทางไปราชการ (ณัฐณิชา)
Download
11. คำสั่งที่ 451/2560 ให้พนักงานครูเทศบาลเดินทางไปราชการ (นันทวัน)
Download
12. คำสั่งที่ 501/2560 ให้พนักงานครูเทศบาลเดินทางไปราชการ (ณัฐณิชา)
Download
13. คำสั่งที่ 564/2560 ให้พนักงานครูเทศบาลเดินทางไปราชการ (เอนก)
Download
14. คำสั่งที่ 541/2560 ให้พนักงานครูเทศบาลเดินทางไปราชการ (กรวิพา)
Download
15. คำสั่งที่ 547/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการกีฬาสีกลุ่มเทศบาล
Download
16. กำหนดการกีฬากลุ่มเทศบาล
Download
17. คำสั่งที่ 549/2560 การแข่งขันคนเก่งนักเรียนในสังกัดเทศบาล
Download
18. คำสั่งที่ 615/2560 ให้พนักงานครูเข้าร่วมประชุมศึกษาต่อ (ครูฉัตรชัย)
Download
19. คำสั่งที่ 602/2560 ให้พนักงานครูเทศบาลเดินทางไปราชการ (ครูอังคณา)
Download
20. คำสั่งที่ 1339/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานวิชาการ อบจ.
Download
21. คำสั่งที่ 300/2560 แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลมีวิทยฐานะระดับชำนาญการ (ครูคณวรา ครูวัชโรทร)
Download
22. คำสั่งที่ 424/2560 รับโอนพนักงานครูเทศบาล (ครูสมจิตร)
Download
23. คำสั่งที่ 494/2560 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเดินทางไปราชการ (ผอ.สุชีลา)
Download
24. คำสั่งที่ 291/2560 ให้พนักงานครูเทศบาลเดินทางไปราชการ (ผอ.สุชีลา)
Download
25. คำสั่งที่ 542/2560 ให้พนักงานครูเทศบาลไปร่วมการประชุมคณะกรรมการวิชาการ (ผอ.สุชีลา)
Download
32. คำสั่งการนิเทศสะเต็มศึกษาและ-DLIT
Download
33. คำสั่งที่ 42/2561 ให้พนักงานครูไปราชการ(นาตยา)
Download
34.คำสั่งที่ 44/2561 ให้พนักงานครูไปราชการ(อภิวัฒน์)
Download
35. คำสั่งที่ 45/2561 ให้พนักงานครูไปราชการ(ประชาเล็ต แดนชัย หนึ่งฤทัย จำเนียร)
Download
36. คำสั่งที่ 755/2561 ให้พนักงานครูไปราชการแข่งกีฬา วังจันทร์พิษณุโลก(อรรณพ)
Download
37. คำสั่งที่ 757/2561 ให้พนักงานครูไปราชการแข่งกีฬา วังจันทร์พิษณุโลก(อรนุช วัชโรทร)
Download
38. คำสั่งที่ 897/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสะเต็มศึกษา
Download
39. คำสั่งที่ 914/2561 แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรม-DLIT
Download
   
 

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797