ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2563

 
นายประชาเล็ต เฉยเทิบ การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 รายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 (ค21201) ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Thinking School
นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม โดยใช้กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
นางสาวธัณยปัถย์ มาลาธเนศวร์ การพัฒนาทักษะการคิดค านวณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 รายวิชาคณิตศาสตร์ 5 (ค23101) ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ เน้น ย้ าซ้ าทวน ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ Thinking School

 

 

 


  

-------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797