ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

เผยแพร่ผลงานครู

   
นายขวัญชัย จันเพชร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
ชื่องานวิจัย : รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
                  รายละเอียด บทคัดย่องานวิจัยฉบับภาษาไทย    บทคัดย่องานวิจัยฉบับภาษาอังกฤษ หน้า1    หน้า2
                 : การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสู่การเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
                   เทศบาลเมืองกำแพงเพชร                                                 
                 รายละเอียด บทคัดย่องานวิจัยฉบับภาษาไทย    บทคัดย่องานวิจัยฉบับภาษาอังกฤษ

นางสาวธัณญปัถย์ มาลาธเนศวร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่องานวิจัย : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
                  ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                  (รายละเอียด บทคัดย่องานวิจัย)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คู่มือการใช้บทเรียน  คู่มือการจัดการเรียนรู้ 

ชื่องานวิจัย : รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
                   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                   ชุดกิจกรรมที่ 1  ชุดกิจกรรมที่ 2  ชุดกิจกรรมที่ 3  คู่มือการจัดการเรียนรู้

นายศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
ชื่องานวิจัย : 1. รายงานการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
                       เรื่อง เศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   รายละเอียด บทคัดย่อฉบับภาษาไทย    บทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ
                   2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process
                       วิธี Backward Design และวิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน
                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                       รายละเอียด    บทคัดย่อฉบับภาษาไทย     บทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ
  นายอภิวรุณ โสมมา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่องานวิจัย รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รายละเอียด บทคัดย่องานวิจัย)
นางทัตฌา ไชยศรีษะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นาฎศิลป์ เรื่อง ระบำปัทมปาณี ด้วยสื่อมัลติมีเดียนาฎศิลป์
โดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมกับกระบวนการเรียนการสอน G Pas 5 Steps
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
ชุดกิจกรรมที่1  ชุดกิจกรรมที่2  ชุดกิจกรรมที่3  ชุดกิจกรรมที่4   ชุดกิจกรรมที่5
นางสาวสมจิตร นามกระโทก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา เรื่อง วิวัฒนาการโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น(7E) รายวิชาชีววิทยา2 ว31242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (รายละเอียด)
ชุดกิจกรรมที่1
นางสาวกรรณิกา ทองอาจ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เรื่องเศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รายละเอียด)
รายละเอียดชุดกิจกรรม ชุดที่1 ชุดที่2 ชุดที่3 ชุดที่4 ชุดที่5

นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ23101) ชุด Man&Wild ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รายละเอียด)
รายละเอียดชุดกิจกรรม
ชุดที่1 ชุดที่2 ชุดที่3 ชุดที่4 ชุดที่5

 

นางเพชรดา แนบเนียน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลงานนวัตกรรมเรื่องชุดกิจกรรมประกอบ QR Code รายวิชาโปรแกรมกราฟิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รายละเอียด)
นางนาตยา ฤทธิธรรม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


1.เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานไฟฟ้าตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้    (7E) ในการเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รายละเอียด)
2.เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ PPBL เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่    เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รายละเอียด)

นายบวงสวง น้อมเศียร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1. การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชุด สมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รายละเอียด)
2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) (รายละเอียด)

นายแดนชัย วงค์เวียน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


1. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (รายละเอียด)
2. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิด ตามแนว Thinking School เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (รายละเอียด)
นางสาวจำเนียร ชูช่วย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 7Eฯ
(รายละเอียด)
นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเน้นทักษะปฏิบัติ โดยใช้บทเรียนออนไลน์ 
    เรื่อง การใช้โปรแกรม Google SketchUp รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 สำหรับนักเรียน
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รายละเอียด) (ดาวโหลด)

นางสาวอรนุช เพียลาด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยใช้เทคนิคการสอน DR-TA ชุด “Enjoy reading the tales” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

 

นายคณวรา สีละบุตร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


บทคัดย่อ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้รูปแบบการสอนผังกราฟิก
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Download

 

นายสุทธิ มีขันหมาก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


บทคัดย่อ การพัฒนาแบบฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่า (ขลุ่ยเพียงออ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Download
บทคัดย่อ การพัฒนาทักษะปฏิบัติเครื่องสายไทย (ขิม) โดยใช้รูปแบบการสอน SOOTTI MODEL
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Download

 

นางกรวิพา สำโรง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุด Exploring Kamphaeng Phet
Download
บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านแบบร่วมมือ เรื่อง Local Foods & Festivals
Download


นายบวงสวง น้อมเศียร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT
Download
บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานคณิตศาสตร์ ชุด สมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Download

--------------------------------------------------------------
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ครูอภิวัฒน์ คำต๊ะ
เล่ม 1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้งานช่างพื้นฐาน วิชางานไม้เครื่องเรือน เรื่องเครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์งานไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เล่ม 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้งานช่างพื้นฐาน วิชางานไม้เครื่องเรือน เรื่องการปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับงานไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

-------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797