ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

 


   
  นางสาวสุชีลา อภัยราช
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
E-mail : 102@chr.ac.th
 
       
   
       
นางอังคณา พึ่งพัก
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอภิญญา กลางหล้า
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
นายณรงค์พล เสือน้อย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวมณฑา แก้วทอง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
       
   
       
นายศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นายบวงสวง น้อมเศียร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายประชาเล็ต เฉยเทิบ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางณัฐณิชา กล้าหาญ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศ
       
   
       
นางนาตยา ฤทธิธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายฉัตรชัย ทองจรัส
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายแดนชัย วงค์เวียน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจำเนียร ชูช่วย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสมจิตร นามกระโทก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายเอนก นันทรากร
ตำแหน่ง ครู
นางจุฑารัตน์ ศรีคำ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางสาวฏิชิรา แจ่มหม้อ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
       
   
       
นายคณวรา สิละบุตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการสังคมศึกษาฯ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวละเอียด บดีรัฐ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวกรรณิกา ทองอาจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวอภิชญาวีร์ จันทรเขตต์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
       
   
       
   
  นายวัชโรทร ทิมแหง
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายอรรณพ บ่อน้อย
ตำแหน่ง ครู
ชำนาญการ
 
       
   
       
 
นายสุทธิ มีขันหมาก
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางทัตฌา ไชยศรีษะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
 
       
   
       
นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายอภิวัฒน์ คำต๊ะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางเพชรดา แนบเนียน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
     
นางสาวประสงค์ คู่ควร
ตำแหน่ง ครู
     
   
       
นางกรวิพา สำโรง
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายรณชัย บุญประจวบ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรนุช เพียลาด
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางสาววรินทร์ น้อยแสง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
Mr.Ian Nathan Rogan
ตำแหน่ง ครูผู้สอนชาวต่างชาติ
Mr.Edugu Julius Edugu
ตำแหน่ง ครูผู้สอนชาวต่างชาติ
       
   
  นางสาวปาริชาติ ขันอุระ
ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน
นางสาวกนิษฐา หิริโอ
ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน
 
     
  นายสมหมาย ศรชัย
นักการภารโรง

นายสมชาย ศรีอุดม
นักการภารโรง

 
       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797