ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 


   
 
นายฉัตรชัย ทองจรัส
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 
   
       
นางสาวอภิญญา กลางหล้า
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางอังคณา พึ่งพัก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปณัฎฐา พึ่งพัก
ตำแหน่ง ครู
นายณรงค์พล เสือน้อย
ตำแหน่ง ครู
       
   
       
นายบวงสวง น้อมเศียร
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นายศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นายประชาเล็ต เฉยเทิบ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางน้ำฝน พันภู
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
       
   
       
นางสาวสมจิตร นามกระโทก
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางนาตยา ฤทธิธรรม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นายแดนชัย วงค์เวียน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางสาวจำเนียร ชูช่วย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
นายเอนก ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครู ชำนาญการ
นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางเพชรดา แนบเนียน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
 
นางจุฑารัตน์ ศรีคำ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางสาวฏิชิรา แจ่มหม้อ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางสาวกนกวรรณ แจงจริยา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
 
       
   
       
 
นายคณวรา สิละบุตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการสังคมศึกษาฯ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรรณิกา ทองอาจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอภิชญาวีร์ จันทรเขตต์
ตำแหน่ง ครู
 
       
   
       
   
  นายวัชโรทร ทิมแหง
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายอรรณพ บ่อน้อย
ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 
       
   
       
นางทัตฌา ไชยศรีษะ
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุทธิ มีขันหมาก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นายปฏิพล เทพยุหะ
ตำแหน่ง ครู
ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
       
   
       
   
นายอภิวัฒน์ คำต๊ะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวประสงค์ คู่ควร
ตำแหน่ง ครู
   
       
   
       

นางสาวกรวิพา คุณากรวัตร
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นายรณชัย บุญประจวบ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรนุช เพียลาด
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางสาววรินทร์ น้อยแสง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
Mr.Ian Nathan Rogan
ตำแหน่ง ครูผู้สอนชาวต่างชาติ
Mr.Jaime Gonzaies
ตำแหน่ง ครูผู้สอนชาวต่างชาติ
       
   
  นางสาวปาริชาติ ขันอุระ
ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน
นางสาวณิชา ฐิติชญาสุภากร
ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน
 
   
  นายสมหมาย ศรชัย
นักการภารโรง

นายณัฐวุฒิ แจ้งดี
นักการภารโรง

 
       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797