ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

จังหวัดกำแพงเพชรเปิดป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

      จังหวัดกำแพงเพชรเปิดป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดพิธีเปิดป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร , ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร, อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร, หัวหน้าส่าวนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ,นายอำเภอทุกอำเภอ , นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และพี่น้องประชาชนทุกท่านเข้าร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิฐานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุก ร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินโครงการ “๑ จังหวัด ๑ สวนเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยให้จังหวัดคัดเลือกสวนสาธารณะ ที่มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะให้แก่ชุมชนใช้ประโยชน์สืบไป

     
     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797